Kết Quả Xổ Số

Giải Độc Đắc: 01092

3 Giải An Ủi:  07370 – 01801 –  04903

Xin liên lac ban tổ chức để nhận giải thưởng 832-213-8899 or 281-650-4789.

ve-so-2016-f

 

ve-so-2016-b